މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

މި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވަން ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓެއް 1 އަހަރުދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން ކުރި، މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު        (GS-175/IL/2019/17) ( ނޮވެމްބަރ 25 ،2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެލައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމައްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރާއެކު ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ގެއެއް (މަދުވެގެން 2 ކޮޓަރީގެ) ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ސްކޫލަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

04 ޑިސެމްބަރ 2019

11:00 ހެނދުނު

މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް އޮފީސް

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

8 ޑިސެމްބަރ 2019

11:00 ހެނދުނު

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެ ނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު މައުލޫމާތު ޝީޓު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

28 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ