ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނުނިމި ހުރި ބިލްތަކާއި ބެހޭ

 

 

ނުނިމި ހުރި ބިލްތަކާއި ބެހޭ

     މިކައުންސިލުން މުދަލާއި، ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ފައިސާ ނުލިބިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ވާނަމަ، އެޚިދުމަތަކަށް މިކައުންސިލުން އެދިފައިވާ އޯޑަރ ފޯމްގެ ކޮޕީއަކާއި މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްގެ ކޮޕީއެއް އެއްކަރުދާސް ކުރުމަށްފަހު 10 ޑިސެމްބަރ 2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ މެއިލް [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

       މި ތާރީޙުގެ ފަހުން ފޮނުވޭ އެއްވެސް ކުރީގެ ބިލަކަށް ފައިސާ ދެވެން ނޯންނާނެކަން ދަންނަވަމެވެ.

       ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީ މެވެ.  

    

28 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ