ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ރަށަށް ގެނެސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 2 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ރަށަށް ގެނެސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، 2019 ނޮވެމްބަރު 28 އިން 2019 ޑިސެމްބަރު 09 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 12:00 އަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބީލަން ފޮތް ދޫކުރާނެއެވެ.
  2. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2018 ޑިސެމްބަރު09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 ޑިސެމްބަރު 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު 14:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރީ އޮފީހުގައެވެ.
  4. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރު 17 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރީ އޮފީހުގައެވެ.
  5. މި މަސައްކަތާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  6. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ބޮޑުމަގު، ލ. ގަން ،މަތިމަރަދޫ/  ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  6800012

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

28 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ