ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުލަލުމާބެހޭ

`

 

ފީވަކުސްކޫލް                                           

ފީވައް،                                                         

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/30  

 

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުލަލުމާބެހޭ

މިސްކޫލުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ކުލަލާ ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441ހ.

                  27 ނޮވެމްބަރ    2019މ.

 

 

 

 

                                                                   

                                                                   

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ