ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލް ޢިމާރާތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

`

 

ފީވަކުސްކޫލް                                           

ފީވައް،                                                         

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/29  

 

އިޢުލާން

 

ހޯލް ޢިމާރާތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

މިސްކޫލް ހޯލް ޢިމާރާތުގައި ކޮށްފައިވާ ސީލިންގ މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441ހ.

                  27 ނޮވެމްބަރ    2019މ.

 

 

 

 

                                                                   

                                                                   

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ