ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

ފީވަކުސްކޫލް                                           

 ފީވައް،                                                         

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/27  

 

އިޢުލާން

 

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 01 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441ހ.

                  27 ނޮވެމްބަރ    2019މ.

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ