ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ

ފީވަކުސްކޫލް                                           

ފީވައް،                                                         

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/26  

 

އިޢުލާން

 

މި ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ

2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ ގެއެއް / އެޕާޓްމަންޓެއް ކުށްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 01 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441ހ.

                  27 ނޮވެމްބަރ    2019މ.

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ