މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން

 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަ ކުރުން

މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ، މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. 

މި ފަރާތްތަކަކީ މާލެ، ވިލިނގިލި، ހުލުމާލެ، އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

 

29 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

26 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ