ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
AB for STO Alihuras (އެސްޓީއޯ އަލިހުރަސް ބޯޓުގައި "އޭބީ" އެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލަން

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މިކުންފުނީގެމިދަންނަވާމަޤާމަށްމުވައްޒަފު(ން)ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

 

ކޮންޓްރެކްޓް

އަސާސީމުސާރަ:

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:  

މޓ. އަލިހުރަސް

#

މަޤާމު

ބޭނުންވާ އަދަދު

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

01

އޭބީ

02

 • ހަމަޖެހިފައިވާއުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް، ރައްކާތެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާއެކު އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެހީތެރިކަންދިނުން،
 • ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލްތަކުގެމަތިން ބޯޓްގެ ޑިއުޓީއާއި، ޕޯޓްގެ ޑިއުޓީތައް ބެލެހެއްޓުން،
 • ހަވާލްކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރުން،
 • މޫރިން ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން، މުދާއަރުވާ، ބާލާއިރު، އެހީތެރިކަންދިނުން
 • ސެކިއުޓީ އޮފިސަރ ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް، އުޅަނދުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުން.

 

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

 • ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް އެލަވަންސް
 • ސަޕްލިމެންޓްރީ އެލަވަންސް
 • ޓޭންކަރ އެލަވަންސް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

 • ސެޓުފިކެޓް އޮފް ބޭސިކް އޮއިލް އެންޑް ކެމިކަލް އޮޕޮރޭޝަންސް ލިބިފައިވުން
 • ސެޓުފިކެޓް އޮފް އިލެމެންޓަރީ ފަސްޓް އެއިޑް ލިބިފައިވުން
 • ސެޓުފިކެޓް އޮފް ޕާސަނަލް ސަވައިވަލް ޓެކްނިކް ލިބިފައިވުން
 • ސެޓުފިކެޓް އޮފް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝިއަލް ރެސްޕޯންސިބިލިޓީސް ލިބިފައިވުން
 • ސެޓުފިކެޓް އޮފް ޑެޒިގްނޭޓެޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިއުޓީސް ލިބިފައިވުން
 • ސެޓުފިކެޓް އޮފް ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިން ލިބިފައިވުން
 • ޑެކް ރޭޓިން

 

އެހެނިހެން ހުނަރު / ތަޖުރިބާ

 • މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހު ޓޭންކަރއެއްގައި އުޅެފައިވުން
 • ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭސިއްހަތު ރަގަޅު މީހެއް ކަމުގައިވުން

 

އެހެނިހެން ޑޮކިއުމެނޓްސް

 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓް
 • ސީ.ޑީ.ސީ
 • މެޑިކަލް ފިޓްނަސް ސެޓްފިކެޓް

ސުންގަޑި

މި މަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން (https://sto.mv/Uploads/Download/sto_job_application_form_v14.pdf) ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ނޯޓް

 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލާއިއެކުގައެވެ)
 • މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތުތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށްބަލައި އެންމެމަތިން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަަކެވެ.
 • އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 • ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް / ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.
 • ގުޅޭނެ ނަންބަރު:3344245  / އީމެއިލް އެޑްރެސް:[email protected]

25 ނޮވެމްބަރ 2019

25 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ