މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުލީބިމުގައި ހުރި މުދަލާއި ގުޅޭ

އިޢުލާނު

 

ކުލީބިމުގައި ހުރި މުދަލާއި ގުޅޭ

 

                   ރ.އިނގުރައިދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުން ޙުސައިން ޢީސާ/ ބޮޑުކާށި، ރ.އިނގުރައިދޫއަށް ދޫކުރެވުނު ކުލީބިމާއި ޢަބްދުއްރައޫފް ޢަލީ / އަންދަރުސަވާ، ރ.އިނގުރައިދޫ އަށް ދޫކުރެވުނު ކުލީބިމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އުފުލޭ މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެމުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުން 7 ދުވަސްތެރޭ ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނެގިހުރި މުދަލެއް އެމުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުން މުދާ ނުނެގިހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 7 ދުވަސްތެރޭގައި މިކައުންސިލަށް އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2019

25 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ