ގާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް

 

                                                 ނަމްބަރު: GS147-C/2019/32     

އިޢުލާން

   ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

         ހޯލް އިމާރާތުގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް ކުލާސް ރޫމެއް އިތުރު ކުރުމަށް މި ދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

      

* ހޯލް އިމާރާތުގެ ފާރު ނެގުމާއި ތަކެތި އުކާލުން އަދި ތުރަސްއެއް ހަރުކުރުން

* ތަޅުންތަޅާލުމާއި ތަޅުންއެޅުން

* ސީލިންގް ނަގާ އައު ސީލިންގް އެއް އެޅުން އަދި ކަރަންޓް ވައިރުކުރުން

* ކުލާސް ރޫމް ބޮޑުދޮރު ހަރުކުރުމާއި ޕާރޓްޝަންޖެހުން

 

        ވީމާ މި މަސައްކަތައް ޝައުޤުވެރިވި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 03 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު 6640577 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 

27 ރަބީއުލްއައްވަލު 1441                             

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ