މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރޭނިންގ ތަކުގައި ކޭޓަރ ކޮއްދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)201-B/1/2019/32 

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

24 ނޮވެމްބަރ 2019 – ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚް އަދި ގަޑި

28 ނޮވެމްބަރ 2019 – 14:00

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ