މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓާރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފުލާއަކަށް ކޭޓާރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން  ގަސްދުކުރައްވާފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ