ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތްތަކުގެ ކޮރިޑޯ އަދި ތަޅުންމަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ށ. ކޮމަންޑޫ                                                GS09/2019/32

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު                                  

 • މިމަރުކަޒުގެ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ކޮރިޑޯ ތަކާއި ތަޅުން މަރާމާތުކޮށް ހޯލް ގައި ފުލޯ ޕެއިންޓްލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
 • މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 25 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 28 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ
 • ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒަށް
 • ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 02 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި
 • ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.
 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.
 • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
 • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 • ފޯން: 6540062
 • އީ-މެއިލް:[email protected]  
24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ