ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމުގެ އެސްޓިމޭޓް

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ށ. ކޮމަންޑޫ                                             GS09/2019/31

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު                          

  • މިމަރުކަޒުގެ ބައެއް ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
  • މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 25 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 28 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ
  • ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒަށް ލިޔުމުން

ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 02 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
  • ފޯން: 6540062
  • އީ-މެއިލް:[email protected]  
24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ