މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިމާލޭގެ ހުސްބިންތައް ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ

ވިލިމާލޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން ބޭނުންކުރެވެމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ މިއިދާރާއަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ރަށުގެ އެއްވެސް ހުސްބިމެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ ނަންގަވައިގެން ކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

27 ރަބީއުލްއައްވަލް   1441

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ