ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމަާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދާ އޮފީސް އިމާރާތުގައި ކުރަންޖޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމައް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13.30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ