ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

 

 

 

HPL/ I-2019/04ނަންބަރު:

އިޢުލާން

 

މި ކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހުންބޭނުންވެއްޖެ.              

 

 

  1. މަޤާމް:              ވެލްޑަރ ގރ.1 

އަސާސީ މުސާރަ:       -/5500ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ: 

  • ·         ޖީ.ސީ.އީއޯލެވެލް "ދިވެހި" މިމާއްދާ ހިމަނައިގެން 02 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ
  • މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަނަދެއް އޮތުން ނުވަތަ
  • ·          މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

 

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތު: މި މަޤާމްތަކަށްމުސާރައިގެ އިތުރުން ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް، ރިސްކް އެލަވަންސް އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 

27 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

  1. މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ފޯމް
  2. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
  3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
  4. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި އެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، 01 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަދި
އީމެއިލް: [email protected]

 

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ  އެޑްމިން ކައުންޓަރުން އަދި ފައިނޭންސް ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 8558 688 އީމެއިލް:[email protected]

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފޯރމް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ.

 

 

 

 

        

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ