މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
"ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލްޖެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" (ނަންބަރު 2019/R-158) އަށް ޢަމަލު ކުރުމާގުޅޭ

އެނައުންސްމަންޓް

"ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލްޖެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" (ނަންބަރު 2019/R-158) އަށް ޢަމަލު ކުރުމާގުޅޭ

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފޮޓޯޖެހި ޞިއްޙަތުގެ އިންޒާރު ޖަހައިގެން މެނުވީ 1 ޑިސެންބަރު 2019 ން ފެށިގެން ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ