ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.     

މަޤާމް:

ޖޫނިއަރ އިންޖިނިއަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

- މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮށްފައިވުން

- މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާހުރުން

- މަގާމާއި ގުޅޭ ރިފްރެޝާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ފައިވުން

- ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

- ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭމީހަކު ކަމުގައިވުން

މަހު މުސާރަ:

ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ތިލަފުށި ބޯޓްޔާރޑް - އިންޖިނިއަރިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް ރާވާ ތާވަލްކޮށް ހިންގުން

ބޯޓުފަހަރު އިންޖީނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުންކަން ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                        

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ