މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - Existing Servers Upgrade

 

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ އައިޓީ ހާޑްވެއަރ އާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 04 ނޮވެންބަރު 2019ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/80) ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅުގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

 

  • MIRA existing servers Upgrade solution or equivalent solution

 

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

25 ނޮވެންބަރު 2019

ހޯމަ

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

28 ނޮވެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

23 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

 

20 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ