ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން ސްޓޭންޑަރޑް ރިވައިސް ކުރުމާއި މެޓިރިއަލްސް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

          ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ކޮންޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ފޮރ އައިޓީ ޓެކްނީޝަން ލެވެލް 3 އަދި 4 ގެ ސްޓޭންޑަރޑް ރިވައިސް ކުރުމާއި މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 02 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި ޢިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު "މައުލޫމާތު ޝީޓްގައި" ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު: 3026600 / 3026611 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

20 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ