މާވަށު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 ކުލާސް ރޫމްގައި މުށިޖެހުން

6 ކުލާސް ރޫމްގައި މުށިޖެހުން

            މިސްކޫލްގެ 6 ކުލާސް ރޫމްގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މުށިޖެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާވަށު ސްކޫލް

28 ނޮވެމްބަރ 2019މ. ( ބުރާސްފަތި )

ގަޑި: 11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

މާވަށު ސްކޫލް

05 ޑިސެމްބަރ 2019މ. ( އާދީއްތަ )

ގަޑި 11:00

 

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 6800010 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ