މާވަށު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯލްޑެން ޖުބުލީ ޓީޝާޓް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރ GS-49/IU/2019/25 ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

            މިސްކޫލުން ދޭ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް މިސްކޫލްގެ ގޯލްޑެން ޖުބުލީ ޓީޝާޓް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ޓީޝާޓްގެ ފޮތި ހުންނަންވާނީ ޑްރައިފިޓް ފޮތިންނެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާވަށު ސްކޫލް

28 ނޮވެމްބަރ 2019މ. ( ބުރާސްފަތި )

ގަޑި: 13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

މާވަށު ސްކޫލް

05 ޑިސެމްބަރ 2019މ. ( ބުރާސްފަތި )

ގަޑި 13:00

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 6800010 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ