މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސަލްދަނޑެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                        އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

   ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސަލްދަނޑެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު  447/IUL)141-L/141/2019)  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ސައްހަ ތިން ބިޑް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

25 ނޮވެންބަރު 2019

 

11:30

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

02 ޑިސެންބަރު 2019

 

10:30

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

        

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ