މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ފުޓްސަލްދަނޑެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                            އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

  މާލެ ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ފުޓްސަލްދަނޑެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު  447/IUL)141-L/141/2019) ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ސައްޙަ ތިން ބިޑް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

21 ނޮވެންބަރު 2019

 

12:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

28 ނޮވެންބަރު 2019

 

10:00

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ