މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރކޮށްދިނުމަށް

  1. ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)201-B/1/2019/29 

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

18 ނޮވެމްބަރ 2019 – ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚް އަދި ގަޑި

21 ނޮވެމްބަރ 2019 – 14:30

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ