މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފަންނު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި އައިސް ބާތު ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                         އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

           މާފަންނު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި އައިސް ބާތު ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  07 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު 512/IUL)141-L/141/2019)  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުދަ

20 ނޮވެންބަރު 2019

 

12:00

 

 

        

17 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ