މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ރަސްދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                            އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ  

           އއ.ރަސްދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 24 އޮކްޓޯބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު  497/IUL)141-L/141/2019)  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދިއްތަ

24 ނޮވެންބަރު 2019

 

12:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

02 ޑިސެންބަރު 2019

 

10:00

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

17 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ