މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔާރ.ވޯލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                            އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

IUL)141-L/141/2019/522) ނަންބަރު އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާއިރު އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ނުދެވިކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރީމެވެ.

 މިމިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ފަޔާރ.ވޯލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ.

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

25 ނޮވެމްބަރ 2019

 

12:00

 

17 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ