އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަރާޖް ވޯރކްޝޮޕްފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ބިޑު އުޞޫލުން ބިން ދޫކުރުން

ގުދަން ގަރާޖް ވޯރކްޝޮޕްފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ބިޑު އުޞޫލުން 1200.00 އަކަފޫޓްގެ 08 ބިން ދޫކުރަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.                                                  ބިޑުފޮތް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2019 ނޮވެމްބަރ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2019 ނޮވެމްބަރ  21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 12:30 އަށް އަރި އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. ކޮންމެ ބިމަކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ވަކި ބިޑު ފޮތެކެވެ. ބިޑު ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/500 ރ ( ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އެވެ.                            ބިޑު ފޮތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2019 ނޮވެމްބަރ 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.                                                                މިހެންވެމިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.    

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ