މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް މާރކެޓްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

        މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ދިވެހިން ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަން ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާއި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 16:00 ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (މާފަންނު / ކަނބައި އައިސާރަނި ހިނގުން) ގައެވެ.

        ވީމާ، މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ