މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދިޔަ އިމާރާތް ބަދަލުވުން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދިޔަ އިމާރާތް ބަދަލުވުން


އިޢުލާން

 

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ހިންގަމުންދިޔަ އިމާރާތް ބަދަލުކުރުން

 

ވެލާނާގޭގެ 05 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިންގަމުންދިޔަ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ އޮފީސް، 01 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން އޯކިޑް މަގުގައި ހުންނަ މ. ދޫނިފުށި 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މިކޯޕަރޭޝަން ގެ ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސްއަކީ:

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މ. ދޫނިފުށި – 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު

މާލެ، 20256

ދިވެހިރާއްޖެ

    17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441   

14 ނޮވެންބަރު 2019

 

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ