ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީގެ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބާއްވާ ސެޝަން އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ވަގުތު

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބާއްވާ ސެޝަން

24 ނޮވެންބަރު 2019 (އާދީއްތަ)

14:00

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމް (ހ. ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

28 ނޮވެންބަރު 2019 (ބުރާސްފަތި)

14:00

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމް (ހ. ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

 

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441 ހ    

14  ނޮވެންބަރު  2019  މ

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ