މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓަންޓް

ނަންބަރު: (IUL)471-CDS5/1/2019/295

އިޢުލާން

   މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓާއި ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލެޖިސްލޭޓިވް ސެކްޝަނުން ކުރަމުންދާ ބިލްޑިންގ ކޯޑް އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތައް  ކޮންސަލްޓަންޓް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިމަޤާމަށް ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" (ޓީ. އޯ. އާރ) މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މަޤާމު

އަދަދު

ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (އާރކިޓެކްޓް)

1

ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (އިންޖިނިއަރ)

1

ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ބިލްޑިންގް ސަރވިސް އިންޖިނިއަރ)

1

 

   ވީމާ، މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ 24 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް  /  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.

އަމީނީ މަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3004306 / 3320202 / 3004305

އީ-މެއިލް: [email protected]   ވެބްސައިޓް: www.planning.gov.mv

 

                16 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

                13 ނޮވެމްބަރ 2019  

13 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ