މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުން

އިޢުލާން

   

މި އޮތޯރިޓީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ޑިޒައިނާއި އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ނޮވެންބަރު 2019

އަންގާރަ

13:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

24 ނޮވެންބަރު 2019

އާދީއްތަ

15:00

 

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

16 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

13 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ