މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ހަފްތާ ރެސް" 2019

އިޢުލާން

"ހަފްތާ ރެސް" 2019

     

   22 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތ.ތިމަރަފުށީގައެވެ. ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 13:30 އަށް ހަފްތާރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

   ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

         

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ