ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

           ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި،އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް:

01

ސައިޑްބީޗް

ފާޠިމަތު ސަކީނާ / ސައިޑްބީޗް ، ގދ. ތިނަދޫ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

           މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                15 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1441   

                12 ނޮވެމްބަރ 2019

 

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ