ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމް ތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.    

މަޤާމް:

ސީނިޔަރ ޑްރައިވަރ (ބައުޒަރ)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް - ބައުޒަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

ޝަރުތުތައް:

ޑީއޯ ކެޓަގަރީގެ ވެހިކަލަސް ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް އޮތް މީހަކުކަމުގައި ވުން

1 ނުވަތަ 2 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭމީހަކު ކަމުގައިވުން.

މަހު މުސާރަ:

9,000/- ރ އާއ ި /-11،000 ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް - ބައުޒަރ

 

މަޤާމް:

ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ (ލޮޖިސްޓިކްސް)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

ކުންފުނީގެ ތެޔޮއުފުލާ އުޅަނދުތަށް މޮނީޓަރ ކުރުން

ކުންފުނީގެ އުޅަނދުތަކުގެ ރަނިންގ ފިއުލް މޮނިޓަރކުރުން

ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން ޑެލިވަރީ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ޝަރުތުތައް:

އޯލެވެލް މަދުވެގެން 4 ފާސް

ދިވެހި އަދި އިންގިރޭސިން ފަރިތަކަމާއެކު ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން

މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް އަދި ވާރޑް ފަރިތަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރަން އެނގުން

މަހު މުސާރަ:

8,000/- ރ އާއ ި /-9،000 ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

މަޤާމް:

ސްޓޯކީޕަރ (ތިލަފުށި ގޯޑައުން)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ގޯޑައުން

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

ގޯޑައުން ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން

އަހަރީ އަދި ކުއާޓަރލީ އޮޑިޓްތަކުގައި ސްޓޮކް ގުނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ޑިޕާތްމަންޓްގެ އިސްވެރިން އަންގަވާގޮތަށް ގޯޑައުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ޝަރުތުތައް:

އޯލެވެލް މަދުވެގެން 4 ފާސް

ދިވެހި އަދި އިންގިރޭސިން ފަރިތަކަމާއެކު ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން

މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް އަދި ވާރޑް ފަރިތަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރަން އެނގުން

މަހު މުސާރަ:

8,000/- ރ އާއ ި /-9،000 ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް / ތިލަފުށި ގޯޑައުން

 

މަޤާމް:

ލޭބަރ (އެޑްމިން)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

މީޓިންތަކަށް ސައި ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ސައިކޮޓަރި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޝަރުތުތައް:

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވުން

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން

މަހު މުސާރަ:

8,000/- ރ އާއ ި /-9،000 ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުންކަން ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ