މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޓީސީސީއިން ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ އދ. މަހިބަދޫ ރޫޓުގެ ރަށްތަކުގައި ފެރީޓިކެޓު ވިއްކުމަށް އެޖެންޓުކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

        މިކުންފުނީގެ ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ އދ. އަތޮޅު މަހިބަދޫ މާލެ ރޫޓުގައި ދުއްވާ ފެރީގެ ޓިކެޓު ވިއްކުމަށް އެޖެންޓުކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު MTCC-PD/IU/2019/00172 ( 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ) އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

         ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( ބޯޑް ރޫމް ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 2019 ނޮވެމްބަރ 26  ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ