ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތު މަޖިލީހުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: (IUL)197-A3/1/2019/ 51

 

 

އިޢުލާން

 

މި ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވާ   https://www.supremecourt.gov.mv/uploads/3/media/iulaan/iul197-a3-1-2019-51.pdf   ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

12 ނޮވެންބަރު 2019

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ