މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް އާންމު މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްބާއްވާ ވޯޓުލުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.     

           ނަންބަރ: (IUL)10-M/10/2019/141   

 

އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް ޢާންމު މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ އާންމު މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެމަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2019 ނޮވެމްބަރު  23 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ން 15:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

 

 

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ