މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - UPS Battery SYBTU1-PLP

އިޢުލާން

  

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 27 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/78) ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ  ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދަން އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 

  • 20 Nos UPS battery SYBTU1-PLP

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

18 ނޮވެންބަރު 2019

ހޯމަ

15:00

 

 

 

އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވަން ވާނީ މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންނެވެ. މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3019611 ، 3339513 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

 

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ