ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނިން ދައްކަވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް މިކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯރމް އާއި ވިއްސާރަ ކޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                                                                                                                      ނަންބަރ: HPL/ I-2019/03

 

             އިޢުލާން 

 

 

                މިކުންފުނިން ދައްކަވާ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯރމް އާއި ވިއްސާރަ ކޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:

ތާރީޚު: 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

ތަން: ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑްގެ އެޑްމިން ޢިމާރާތުގެ (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައެވެ.

 

ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު: 20 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

ތަން: ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑްގެ އެޑްމިން ޢިމާރާތުގެ (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައެވެ.

               އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ހުށަހަޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

         އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދުމަށް މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު 6888558 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                15 ރަބިޢުލްޢައްވަލް   1441             

                12 ނޮވެމްބަރ 2019

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ