މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނަ ތާރީޙު ލަސްކުރުން

 

އިޢުލާން

   
 

10 ނޮވެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފައިވާތީ  މި އޮތޯރިޓީން 04 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/79) އަދި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/80) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން 10 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން، 12 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 އަށް ލަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ބީލަންވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.   

ވީމާ މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

12 ނޮވެންބަރު 2019

އަންގާރަ

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

14 ނޮވެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

 

09 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ