މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
10 ނޮވެމްބަރ2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީބިޑް ސެޝަންތަކާއި ގުޅޭ

ދެންނެވުން

 

10  ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާތީ މިދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީބިޑް ސެޝަންތައް ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރ

ތާރީޚް

ގަޑި

(IUL)23-AP/23/2019/404

12  ނޮވެމްބަރ 2019

ހެނދުނު 9:00

(IUL)23-AP/23/2019/407

12  ނޮވެމްބަރ 2019

ހެނދުނު 9:30

(IUL)23-AP/23/2019/408

12  ނޮވެމްބަރ 2019

ހެނދުނު 10:30

(IUL)23-AP/23/2019/409

12  ނޮވެމްބަރ 2019

ހެނދުނު 10:00

               10 ރަބީޢުލް ޢައްވަލް  1441

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ