މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 14 ނޮވެންބަރު 2019 1605 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން ވިލަރެސް ކުރުމާއި ފަސް ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތްތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭންއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދުރުރާސްތާއަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެނައުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިގެން އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭންއެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭންގެ ޓީ.އޯ.އާރްތައް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން https://www.tourism.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު (މަސައްކަތުގެ އަގާއެކު) ޓީ.އޯ.އާރް ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

07 ނޮވެންބަރު 2019

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ހ. ވެލާނާގެ ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެލެފޯން:  2207 302، 2200 302، ފެކްސް: 2512 332

ވެބްސައިޓް: www.tourism.gov.mv

އީ-މެއިލް: [email protected]  

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ