ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަތަފަންދޫ އިން 27 ދިވެހި ރުއް ކުއްޔަށް ދިނުން

ރަތަފަންދޫ ޗާންދަނީމަގާއި އިތުބާރުމަގާއި ދެމެދު ، ބީޗްރޯޑާއި މެރިންރޯޑާއި ދެމެދުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފޯދުނު 22 ދިވެހިރުކާއި ރަތަފަންދޫ ޖެޓީގެ ހުޅަނގުން އޮތް ފަސްގަޑުގައިހުރި ފޯދުނު 5 ދިވެހިރުކާއި އެކުޖުމްލަ : 27 ދިވެހިރުއް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .

ވީމާ ، މިރުއްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަވްގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ނޮވެމްބަރ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިރުއްތައް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މިއިދާރާއިންކުރެވުނު ނަމްބަރ : (IUL)420-PED/420/2019/38 ގެ އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ އެއިޢުލާނަވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ