ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011ގެ 184ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ޕްރިކާރސަރ ކެމިކަލްސް އެތެރެކުރުމާއި، ސްޓޯރ ކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުން އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 

                                                              ނަންބަރު: IUL)434-PRC/434/2019/170)  

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

      މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011ގެ 184ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ޕްރިކާރސަރ ކެމިކަލްސް އެތެރެކުރުމާއި، ސްޓޯރ ކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުން އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން 06 އޮކްޓޫބަރު 2019ގައި ކުރެވުނު ނަމްބަރު IUL)434-LQA/434/2019/138) އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

     ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް / ގަޑި

ތަން

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 ނޮވެމްބަރ 2019

11:00 (ހޯމަ)

މާލެ- މިއެޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

25 ނޮވެމްބަރ 2019

11:00 (ހޯމަ)

މާލެ- މިއެޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

 

 

 

 

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ