ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

HPL/ I-2019/02ނަންބަރު:

އިޢުލާން

 

މި ކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުންބޭނުންވެއްޖެ.         

 

 

 1. މަޤާމް:              އެސިސްޓެންޓް މެރިން ސާރވިސް އޮފިސަރ ގރ.1   

އަސާސީ މުސާރަ:       -/5180ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

 • މަޤާމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ޖީ.ސީ.އީއޯލެވެލް "އިނގިރޭސި" މިމާއްދާ ހިމަނައިގެން 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ
 • މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 02 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

 1. މަޤާމް:              އެސިސްޓެންޓެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގރ.1  

އަސާސީ މުސާރަ:       -/5180ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

 • ·         މަޤާމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ޖީ.ސީ.އީއޯލެވެލް "އިނގިރޭސި" މިމާއްދާ ހިމަނައިގެން 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ
 • ·          މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 02 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

 1. މަޤާމް:              ސެކިއުރިޓީ ގާރޑް ގރ.1 

އަސާސީ މުސާރަ:       -/3890ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

 

 • ގްރޭޑް 10 ގެ ފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ
 • މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 02 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއް ކަމުގައިވުން. ޝިފްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އަދި ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

 

 

 

 1. މަޤާމް:              ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ.1

އަސާސީ މުސާރަ:       -/5580ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:            

 • ·         ޖީ.ސީ.އީއޯލެވެލް "ދިވެހި" މިމާއްދާ ހިމަނައިގެން 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން އަދި
 • ·          މަޤާމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 02 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

 1. މަޤާމް:              ވެލްޑަރ ގރ.1 

އަސާސީ މުސާރަ:       -/5500ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ: 

 • ·         ޖީ.ސީ.އީއޯލެވެލް "ދިވެހި" މިމާއްދާ ހިމަނައިގެން 02 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ
 • މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަނަދެއް އޮތުން ނުވަތަ
 • ·          މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

 1. މަޤާމް:              ލޭބަރ ގރ.1  

އަސާސީ މުސާރަ:       -/3640ރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:        01

 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:     

      

 • ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ މީހެއް ކަމުގައިވުން، ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން، ޢުމުރުން 45 އަހަރަށް ވުރެދަށް މީހެއް ކަމުގައިވުން.

*މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުގައި މޭސަނަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތު: މި މަޤާމްތަކަށްމުސާރައިގެ އިތުރުން ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް، ރިސްކް އެލަވަންސް އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 

 

        

 

 

 

 

 

                                              

14 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

 1. މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ފޯމް
 2. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
 4. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި އެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، 01 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަދި
އީމެއިލް: [email protected]

 

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ  އެޑްމިން ކައުންޓަރުން އަދި ފައިނޭންސް ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 8558 688 އީމެއިލް:[email protected]

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފޯރމް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ.

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ